Branches

 • Colombo Branch
 • Kandy Branch
 • Wariyapola Branch
 • Kuliyapitiya Branch

Affiliated Groups

 • Welfare society
 • Devans Sports club
 • Old Boys Military Services Friendship Foundation
 • Old Boys Hostel Society
 • Maliyadeva Education Development Foundation
 • Old Maliyadeva Rugby Association
 • Old Maliyadeva Basket Ball Association
 • Maliyadeva Old scouts association

Sub Groups

 • Prior to 75 Group
 • 80 Group
 • 83 Group
 • 84 Group
 • 85 Group
 • 86 Group
 • 87 Group
 • 88 Group
 • 89 Group
 • 90 Group
 • 91 Group
 • 92 Group
 • 93 Group
 • 94 Group
 • 95 Group
 • 96 Group
 • 97 Group
 • 98 Group
 • 99 Group
 • 2000 Group
 • 2001 Group
 • 2002 Group
 • 2003 Group
 • 2004 Group
 • 2005 Group
 • 2006 Group
 • 2007 Group
 • 2008 Group
 • 2009 Group
 • 2010 Group
 • 2011 Group